Dış İlişkiler Koordinatör Yardımcılığı Görev Ve Sorumlulukları

 

 • Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar.
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları (Erasmus, Comenius, vb.) ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Hareketlilik veya diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruları yapar, sözleşmeleri imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporlarını gönderir. Tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar.
 • Üniversitenin, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına entegrasyonu ile ilgili çalışmaları destekler.
 • YÖK tarafından Erasmus Programı, Mevlana Programı, Bologna süreci, uluslararası öğrenciler ve diğer uluslararası misyon ve vizyonlar konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruları yapar, sözleşmeleri imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporlarını gönderir. Söz konusu tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar.
 • Üniversitenin uluslararası stratejilerini ve politikalarını saptamak ve uygulamak için ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) ve BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu) ve Rektörlüğe yardımcı olur.
 • Üniversitenin Bologna sürecini takip etmesi ve uygulamasında ADEK, BEK ve Rektörlüğe yardımcı olur.
 • Anlaşmalar/protokoller çerçevesinde (Erasmus Programı gibi) gerçekleşen öğrenci ve personel hareketliliğinde ilan ve seçim aşamasından hareketliliğin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar.
 • Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlar.
 • Yurtdışına giden öğrenci ve personelin hareketliliği için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili prosedürleri uygular, resmi yazıları hazırlar, kişileri yönlendirir ve yol gösterir.
 • Çalışma alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer, vb. aktivitelerde Üniversitenin temsilini sağlar.
 • Uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapar ve takip eder.
 • Yurtdışındaki üniversitelerle yürütülecek olan lisans, yüksek lisans, doktora programlarının hazırlık ve yürütme aşamalarında ilgili birimlere destek sağlar ve koordinasyonunu gerçekleştirir. Yurtdışı/yurtiçi kaynaklı proje başvuruları yapar veya başvuru yapan birimleri destekler.
 • Her türlü uluslararası proje çağrı ve duyurularını üniversite öğrenci ve personeline iletir, bilgilendirme toplantıları düzenler, proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar.
 • Üniversitenin uluslararası ortakları ile ulusal ortakları (diğer üniversiteler, sanayi gibi) arasındaki işbirliğini destekler, organize ve koordine eder. Böylece Üniversite merkezli bir ağ oluşturmaya çalışır.
 • Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar.
 Dış ilişkiler Öğrenci Ofisinin görevleri şunlardır:
 • Üniversitemize gelecek tüm yabancı uyruklu öğrencilere bilgilendirmeleri ve gerekli duyuruları yapmak.
 • Üniversitemize gelen yabancı öğrencilerin her türlü başvuru, kabul, karşılama, barınma/yerleştirme vb. işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Öğrenciler için gerekli bilgileri içeren broşürleri ve kitapçıkları hazırlamak.
 • Yabancı öğrencilere yerleşke, barınma-yurt ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi sağlamak, aynı zamanda oryantasyon programı hazırlamak.
 • İlk oturma izni müracaatı için Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler konusunda rehberlik etmek.
 • Kayıtlar sırasında öğrenci topluluklarının temsilcileri ile öğrencileri buluşturarak, yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda öğrencilerin topluluklara dahil edilmesine yardımcı olmak.
 • Yabancı öğrenciler için anlamlı olacak günleri saptayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
 • Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmelerinde öğrencilere destek olmak.
 • Ülkemiz kültürünü tanıtıcı ve sevdirici sosyal etkinlikler hazırlamak.
 • Her fakülte, enstitü ve yüksekokulda yabancı öğrencilerden sorumlu personeller aracılığıyla öğrencilere yardımcı olmak.
 • Öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci Topluluğu oluşturmak.
 • Yapılacak etkinlikleri üniversitemizin web sayfasında paylaşmak.
 • Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin görev tanımları ve işleyişi hazırlanacak olan yönerge ile belirlenir

 

Dış ilişkiler Öğrenci Ofisi Sorumlusunun görevleri;

 

 • Üniversitenin uluslararası öğrenci potansiyelinin artırılması için gerekli tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.
 • Uluslararası öğrenci alımı ile ilgili yenilik, düzenleme ve şartları takip etmek.
 • Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kabul süreçlerini yönetmek.
 • Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilere ilham veren, onlara hitap eden, huzurlu bir yerleşke ortamı yaratarak keyifli ve başarılı bir öğrenim dönemi geçirmelerini sağlamak.
Bologna Süreci'nden Sorumlunun Görevleri;

 

 • Üniversitenin Bologna sürecini takip etmesi ve uygulamasında ADEK, BEK ve Rektörlüğe yardımcı olmak.
 • Kurumun Bologna Süreci stratejisini belirlemek.
 • Bologna sürecinin gereklerini, AKTS/DE ilkelerine ve işleyişine karşı kurumun taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak.
 • Kurum içinde ve dışında AKTS/DE'nin tanıtımını yapmak.
 • AKTS/DE'nin pratikte uygulanmasını kolaylaştırıcı önlemler almak.
 • Birim/Alt birim koordinatörlerine Bologna Sürecinin uygulamasında yardımcı olmak.
 • BEK ve ADEK raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Kurumdaki AKTS/DE ders bilgi paketlerinin güncellenmesini takip etmek ve arşiv oluşturmak.
 • Bologna süreci ile ilgili görev tanımları ve işleyiş hazırlanacak olan yönerge ile belirlenir.
Mevlana Programı'ndan Sorumlu Koordinatör Yardımcısı'nın görevleri;
 • Mevlana programı ile ilgili konulara, anlaşmalara Üniversitenin aktif bir şekilde katılımını sağlamak; bu kapsamda ilgili tüm program ve projeleri üniversite adına yürütmek.
 • Mevlana programı dahilinde Üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ilgili dersleri alabilmeleri/verebilmeleri için Üniversite birimlerinin ders katalogları gibi çalışmalarını ve hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek.
 • Üniversite'ye ilgili değişim programları ve ikili veya çok taraflı projeler dahilinde gelecek öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planları yapmak.
 • Mevlana Programı görev tanımları ve işleyişleri hazırlanacak olan yönerge ile belirlenir.