GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020-2021  Bahar  Dönemi Erasmus Öğrenim ve

 2021 Yaz Staj Hareketliliği (2019 Proje Dönemi) İlan Metnidir.

 

Değerli Öğrencilerimiz;

Erasmus+ Programının küresel salgının seyrine göre; çevrimiçi başlaması, devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü ve YÖK Başkanlığından gelen bildirimle 2020-2021 dönemi için üniversitemiz duyurusu ve detayları aşağıdadır.

Bilgilerinize sunulur.

COVID-19 pandemisi, Erasmus programında ve programın yürütülmesinde bir takım değişikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Erasmus öğrenci değişim hareketliliğinin;

1-   Tamamen çevrimiçi,

2-   Tamamen fiziksel veya

3-   Kısmi çevrimiçi kısmi fiziksel (karma) yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu doğrultuda Avrupa’daki ortak üniversitelerimizin de, içinde bulunduğumuz dönemde fiziki, çevrimiçi veya karma eğitim şeklinde yollar izlemeleri mümkündür.

Ayrıca öğrencinin programını gerçekleştirileceği ülkeye yönelik seyahat kısıtlamaları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar, vize sürecinde yaşanması muhtemel sınırlamalar, karşı üniversitenin öğrenci kabul edip etmemesi gibi muhtemel durumlar meydana gelebilmektedir. Erasmus programına başvuruda bulunacak öğrencilerin bu hususları dikkatle göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Son başvuru tarihine kadar staj davet mektubunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

2020–2021 Eğitim-Öğretim Döneminde (Bahar Dönemi) Erasmus+ Öğrenim ve Yaz Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz;

 Öğrenim Hareketliliği

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi:

 18 Kasım 2020

Başvuru Bitiş Tarihi:

  5 Aralık 2020

Online Başvuru Linki:  https://obs.gumushane.edu.tr/  

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak Başvuru İşlemleri bölümünden Değişim Programları Başvuru İşlemleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Not 1: Yabancı Dil Yazılı ve/veya Sözlü sınav tarihleri daha sonra üniversitemizin Erasmus sayfasından ilan edilecektir.

 

 Staj Hareketliliği

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi:

 18 Kasım 2020

Başvuru Bitiş Tarihi:

  15 Ocak2020

Online Başvuru Linki:  https://obs.gumushane.edu.tr/  

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak Başvuru işlemleri blümünden Değişim Programları Başvuru İşlemleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Not 2: Yabancı Dil Yazılı ve/veya Sözlü sınav tarihleri daha sonra üniversitemizin Erasmus sayfasından ilan edilecektir.

Not 3: Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Son başvuru tarihine kadar staj davet mektubunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir

 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrenim faaliyetine başvuru yapabilmek için bölümünüze ait ikili anlaşma bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Anlaşmalı kurumlar ve bölümlerin listesini aşağıdaki adresten görebilirsiniz.

http://erasmus.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/%C3%B6%C4%9Frenim-hareketlili%C4%9Fi/ikili-anla%C5%9Fmalar/

  • Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerin en az 1 ders dönemini tamamlamış olması ve eğitim alacağı dönem için 30 AKTS (ECTS)’lik ders yükünün olması gerekmektedir. (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz)
  • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için en az 2.20, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise en az 2,50 olması gerekmektedir.
  • YDS ve dengi sınav sonucu olanlar, sonuç belgeleri ile başvuru yapabilirler. İngilizce dil sınav belgesi olmayan öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmek zorundadır. Sınavın tekrarı ve telafisi yapılmayacaktır
  • Staj hareketliliğine hazırlık sınıfı hariç 1 ders dönemi tamamlamış her öğrenci başvurabilir. Son sınıf öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

SÜREÇ:

Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

- Bahar Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 16 (Asil) + 16 (Yedek)

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği kontenjan sayımız aşağıdaki gibidir.

- Staj Hareketliliği Kontenjan Sayısı: 5 (Asil) + 5 (Yedek)

 NOT: Kontenjan dağılımı başvuru sayısı birim olarak değerlendirilecek olup, her akademik birime eşit kontenjan ayrılacaktır. Seçim yapılırken dil barajını geçemeyen öğrenciler olması durumunda kontenjanımız her bölümden en az bir öğrenci gidecek şekilde barajı geçen öğrenciler arasında sıralama yapılarak değerlendirilecektir. Her birimden öncelikle bir öğrenci yerleştirildikten sonra, kalan kontenjanlar başarı sırasına göre paylaştırılacaktır.

 ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirme Kriterleri

 Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi (%75 yazılı sınav , %25 dinleme sınav ortlamaları alınacaktır. Toplam puan üzerinden 45 puan barajı uygulanacaktır.)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar

başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 

 *Süre ve Hibe Hesaplamaları Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir. Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa 3 aydan uzun olamaz. Öğrenciye verilecek hibe “Hareketlilik Aracı (MT+) kullanılarak hesaplanır. Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 - Önemli Noktalar: Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine daha önce Erasmus+ Faaliyetini aynı veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.

Aynı Öğrenim Seviyesi Örnek: İşletme 2. sınıfta Erasmus+ ile 4 ay süre öğrenim ya da staj faaliyetine katılan öğrenci 8 ay süreyle Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir. Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek: Lisans Döneminde Erasmus+ Faaliyetine Katılan Öğrenci Yüksek Lisans Döneminde de toplamda 12 ay Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

MADDİ DESTEK

COVID-19 pandemisi sonrası gündeme gelen çevrimiçi eğitim süreci Erasmus+ öğrenci değişim programının hibe kurallarında bir takım değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Ulusal Ajans’tan üniversitelere iletilen kurallar çerçevesinde Erasmus kapsamında öğrencilere ödenecek hibelerde aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır.

 

a)      Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b)    Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez.

c)    Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

d)     Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede(Erasmus ile gidilen ülkede) alınırsa  bireysel destek hibesi verilir.

e)      Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen ve Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en fazla %70’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.
 

         İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

         Ülkelere göre aylık hibe miktarları şöyledir;

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda,

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz,

Yunanistan,

500

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,

Slovenya

300

400

 

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 €

ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya

vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus+

başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir.

Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun

bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs.

gibi).

 

Önemli Noktalar:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için;

 Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında birinci sınıfı bitirmiş olmaları gerekir. Genel Not Ortalaması en az 2,20 olmalıdır.

 Önlisans 2. sınıf ve Lisans 4. sınıf 30 AKTS' lik ders yükümlülüğü olmayan öğrenciler gelecek akademik yılın Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programından yararlanamazlar.

 Okulu uzatan öğrenciler üzerilerinde 30 AKTS'lik ders yükümlülüğü bulunmaları durumunda gelecek akademik yılın Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programından yararlanabilirler.

 Erasmus+ öğrencisi bir dönemde mutlaka 30 AKTS’lik ders almak zorundadır. Aksi takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

 Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan Genel Not Ortalamaları dikkate alınır.

 Asgari başarı koşullarını sağladığı halde, asil (hibeli) kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim/staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Lisansüstü Öğrenciler için;

 Ders dönemini tamamlamış Yüksek lisans öğrencileri araştırma amaçlı Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilirler.

  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 30 AKTS’lik ders almak zorundadır. Tez aşamasında olan öğrenciler ise ders + tez ile 30 AKTS yükümlülüğünü sağlamalıdırlar.

  Lisansüstü seviyede başvuracak ve özellikle tez döneminde yararlanacak adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili anlaşmanın ait olduğu Enstitü / Bölüm / Anabilim Dalı koordinatörleriyle iletişime geçmeleri ve gitmeyi planladıkları üniversitede çalışma alanlarının bulunup bulunmadığını teyit etmeleri beklenmektedir. Benzer şekilde, gidilmesi planlanan üniversitenin Erasmus koordinatörleriyle de iletişime geçilerek ön bilgi alınabilir.

 Asgari başarı koşullarını sağladığı halde, asil (hibeli) kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim/staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Not: Hareketliliğin sanal gerçekleştirilmesi durumunda; öğrencilerimiz bir sonraki yıl yeniden hareketlilikten faydalanmak için başvuru yaparsa puan kesinti yapılmayacaktır.